TUYÊN BỐ CỦA TỔ CHỨC PHỤC HƯNG VIỆT NAM NHÂN NGÀY ĐÁNH DẤU 40 NĂM HOẠT ĐỘNG

toàn thể thành viên TC thề nguyện sẽ tiếp tục xả thân, dốc toàn lực trong những ngày tháng tới để cùng các đoàn thể bạn, và toàn thể đồng bào trong và ngoài nước, đẩy mạnh công cuộc đấu tranh loại bỏ đảng CSVN ra khỏi vị trí cai quản đất nước

Read more

DIỄN VĂN CỦA CHỦ TỊCH TỔ CHỨC PHỤC HƯNG VIỆT NAM NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

Cho tới khi nào còn bóng cộng sản ngự trị trên quê hương chúng ta, các thành viên Phục Hưng Việt Nam sẽ còn tiếp tục sánh vai với tất cả những người Việt Nam nào, các đoàn thể nào còn tha thiết với tiền đồ của Tổ Quốc, và hạnh phúc tương lai của toàn dân Việt.

Read more

TỔ CHỨC PHỤC HƯNG VIỆT NAM Kỷ Niệm 40 Năm Hoạt Động

“… đánh dấu ngày TCPHVN hoạt động được đúng 40 năm, toàn thể thành viên TC thề nguyện sẽ tiếp tục xả thân, dốc toàn lực trong những ngày tháng tới để cùng các đoàn thể bạn, và toàn thể đồng bào trong và ngoài nước, đẩy mạnh công cuộc đấu tranh loại bỏ đảng CSVN ra khỏi ngôi vị thống trị đất nước”.

Read more

Lịch Sử Hình Thành và Hoạt Động

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam theo đuổi mục tiêu giải phóng đất nước khỏi sự khống chế của chủ nghĩa Cộng Sản bằng mọi phương tiện khả dụng và chủ trương tiến hành công cuộc phục hưng đất nước trên căn bản xây dựng dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên song hành với nỗ lực phục hưng Văn Hóa Dân Tộc để chung sống hài hòa trong cộng đồng thế giới.

Read more

Điều 4 Hiến Pháp và Mãi Quốc Cầu Vinh

Một nước Việt Nam phú cường, binh lực hiện đại và hùng mạnh, dưới sự lãnh đạo của một chính quyền thực sự dân chủ trong một cuộc bầu phiếu tự do trong sáng, thay vì một chế độ không dám công khai đối diện với nhân dân, mới đủ tư cách và uy tín đặt lại vấn đề lãnh thổ và lãnh hải với Bắc Phương, trong tinh thần tự chủ và bất khuất của Quang Trung Ðại Ðế Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ.

Read more