Lịch Sử Hình Thành và Hoạt Động

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam theo đuổi mục tiêu giải phóng đất nước khỏi sự khống chế của chủ nghĩa Cộng Sản bằng mọi phương tiện khả dụng và chủ trương tiến hành công cuộc phục hưng đất nước trên căn bản xây dựng dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên song hành với nỗ lực phục hưng Văn Hóa Dân Tộc để chung sống hài hòa trong cộng đồng thế giới.

Read more